Principal Investigator: Prof. Nagasuma Chandra
PhD: University of Bristol (1992)

 • Post Docs
  • Dr. Abhilash Mohan
  • Dr. Kalyani Korala

 • PhD Students
  • Amrisha Bhosle
  • Chandrani Thakur
  • Deepesh Nagarajan
  • Madhulika Mishra
  • Narmada Sambaturu
  • Nikhil Bansal
  • Pip Banerjee
  • Raghu Bhagavat
  • Rahul Metri
  • Santhosh Sankar
  • Sathya Baarathi

 • Project Assistants
  • Omkar Kulkarni
  • Ekta Pandey

 • Former students
  • Dr. Sumanta Mukherjee
  • Dr. Praveen Anand
  • Dr. Kartik Raman
  • Dr. Kalidas Yeturu
  • Dr. Jyothi Padiadpu
  • Dr. Richa Mudgal
  • Dr. Soma Ghosh
  • Dr. Priyanka Baloni
  • Dr. Awanti Sambarey

 • Former Post-Docs
  • Dr. Karyala Prashanti
  • Dr. Sandhya Sankaran
  • Dr. Harini

 • Former Project Assistants
  • Ashwini Bhat
  • Megha Sarvothama
  • Pooja Kavalekar
  • Padhmeni Priya
  • Dolly Mehta
  • Abhinandan Devaprasad